14.  A-กล้องถ่ายรูป-กล้องถ่ายภาพยนตร์-เครื่องฉายภาพยนตร์ B-กล้องส่องทางไกล C-เครื่องดนตรี D-นาฬิกา E-ตะเกียง-โคมไฟ F-เชิงเทียน        
       A-CAMERAS-MOVIE CAMERAS B-BINOCULARS-TELESCOPES C-MUSIC INTRUMENTS D-CLOCKS-WATCHES E-LAMPS
       F-CANDLE HOLDERS-ETC.   

SOLD